Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van SB&A Projecten B.V., De Tjonger 22A, Dronten
Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen
1. Definities
2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
3. Wijze van facturering
4. Betalingsvoorwaarden
5. Ontbinding
6. Aansprakelijkheid
7. Overmacht
8. Geschillen
Hoofdstuk 2 Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van werknemers
9. Het inlenen van werknemers
10. (Uur)beloning en overige vergoedingen van de werknemer
11. Inhoud van de overeenkomst en opzegtermijnen
12. Aangaan rechtstreekse arbeidsverhouding door inlener met de werknemer
13. Selectie van werknemers
14. Zorgverplichting inlener en vrijwaring jegens SB&A
15. Identificatie en persoonsgegevens
16. Auto van de zaak, melding boetes/schades en bedrijfssluiting
Hoofdstuk 3 Voorwaarden voor arbeidsbemiddeling
17. Toepasselijkheid algemene bepalingen
18. Honorarium en inhoud van de arbeidsbemiddelingsovereenkomst
19. Aangaan arbeidsverhouding door opdrachtgever met de werkzoekende
20. Selectie van werkzoekende
Hoofdstuk 4. Voorwaarden voor advisering
21. Voorwaarden voor adviseringsopdrachten in de breedste zin van het woord

Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Uitzendonderneming: iedere natuurlijke of rechtspersoon die in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf aan een inlener uitzendkrachten ter beschikking stelt voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van deze inlener, hierna te noemen “SB&A”;
2. Uitzendkracht: iedere natuurlijke persoon die door tussenkomst van SB&A werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van een inlener, hierna te noemen “werknemer”;
3. Inlener: iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich door tussenkomst van SB&A voorziet van werknemers;
4. Inleenovereenkomst: de overeenkomst tussen SB&A en een inlener op basis waarvan een werknemer ten behoeve van die inlener door tussenkomst van SB&A werkzaamheden zal verrichten;
5. Inlenerstarief: het bedrag per uur dat de inlener aan SB&A verschuldigd is voor de terbeschik-kingstelling van de werknemer;
6. Uitzendovereenkomst: de arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer door SB&A ter beschikking wordt gesteld aan een inlener om krachtens een door deze met SB&A gesloten inleenovereenkomst arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van die inlener;
7. Arbeidsbemiddelingsonderneming: iedere natuurlijke of rechtspersoon die ten behoeve van een werkgever, een werkzoekende, dan wel beiden, behulpzaam is bij het zoeken van arbeidskrachten onderscheidenlijk arbeidsgelegenheid, waarbij de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht dan wel een aanstelling tot ambtenaar wordt beoogd, hierna te noemen SB&A;
8. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van SB&A.
9. Arbeidsbemiddelingsovereenkomst: de overeenkomst tussen SB&A en een opdrachtgever en/of een werkzoekende tot het verrichten van de in lid 7 genoemde diensten.
10. NBBU-CAO: de CAO voor uitzendkrachten die geldt voor SB&A die als lid is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU).
11. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over uitzendkrachten/werknemers, wordt bedoeld: mannelijke en vrouwelijke werknemers en waar gesproken wordt over hem en/of hij, wordt bedoeld: hem/haar of hij/zij.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van SB&A aan, en op iedere inleenovereenkomst tussen SB&A en een inlener waarop SB&A deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, alsmede op de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen SB&A en een inlener, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen nadrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
2. De inlener met wie eenmaal op deze voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid daarvan op een later met SB&A gesloten inleenovereenkomst in te stemmen.
3. Alle aanbiedingen, ongeacht de wijze waarop deze zijn gedaan, zijn vrijblijvend.
4. SB&A is niet gebonden aan algemene voorwaarden van de inlener voor zover die afwijken van deze voorwaarden.
5. Als enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 3. Wijze van facturering
1. De facturen van SB&A zijn mede gebaseerd op de ingevulde en door de inlener voor akkoord bevonden tijdverantwoordingsformulieren.
2. De inlener is verantwoordelijk voor de juiste, tijdige en volledige invulling en accordering van de tijdverantwoordingsformulieren. De accordering vindt plaats via ondertekening van het tijdverant-woordingsformulier, tenzij anders overeengekomen.
3. Bij verschil tussen een bij SB&A ingeleverd tijdverantwoordingsformulier en het door de inlener behouden afschrift daarvan geldt het bij SB&A ingeleverde exemplaar als juist, tenzij de inlener het tegendeel aantoont.
4. Als de werknemer de gegevens op het tijdverantwoordingsformulier betwist, kan SB&A het aantal gewerkte uren en overige kosten factureren volgens de opgave van de werknemer, tenzij de inlener aantoont dat de tijdverantwoordingsformulieren correct zijn.
5. Als de inlener niet aan het gestelde in lid 2 van dit artikel voldoet, kan SB&A besluiten om de inlener te factureren op basis van de bij haar bekende feiten en omstandigheden. SB&A gaat hiertoe niet over zolang er geen overleg daaromtrent met de inlener heeft plaatsgevonden.
6. De inlener draagt er zorg voor dat de facturen van de SB&A zonder enige inhouding, korting of verrekening binnen 14 dagen na factuurdatum zijn betaald. Elke factuur word separaat overgemaakt met de juiste bedragen op de juiste bankrekeningen.
7. Tariefwijzigingen ten gevolge van CAO-verplichtingen en wijzigingen in of ten gevolge van wet- en regelgeving zoals fiscale en sociale wet- en regelgeving, worden met ingang van het tijdstip van die wijzigingen aan de inlener doorberekend en zijn dienovereenkomstig door de inlener verschuldigd, ook als deze wijzigingen zich voordoen tijdens de duur van een inleenovereenkomst.

Artikel 4 Betalingsvoorwaarden
1. Uitsluitend rechtstreekse betalingen aan SB&A werken voor de inlener bevrijdend.
2. Rechtstreekse betaling, dan wel verstrekking van voorschotten door de inlener aan de werknemer zijn niet toegestaan, ongeacht de reden waarom of de wijze waarop zulks geschiedt. Dergelijke betalingen en verstrekkingen regarderen SB&A niet en leveren geen grond op voor enige schuldaflossing of verrekening.
3. Als de inlener een factuur betwist, zal dit binnen acht dagen na verzenddatum van de betreffende factuur, schriftelijk door de inlener aan SB&A kenbaar worden gemaakt, op straffe van verval van het recht op betwisting. Een betwisting van de factuur schort de betalingsverplichting van de inlener niet op.
4. Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door de inlener van enig door hem verschuldigd bedrag, is hij met ingang van de vervaldatum van de betreffende factuur van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is de inlener tevens een vertragingsrente van 1% per maand, een gedeelte van een maand voor een hele maand rekenende, over het bruto factuurbedrag aan SB&A verschuldigd.
5. Alle kosten, zowel in als buiten rechte, de kosten van rechtskundige bijstand daaronder begrepen, die SB&A moet maken ten gevolge van het niet nakomen van de betalingsverplichtin-gen door de inlener, zijn voor rekening van de inlener. De buitengerechtelijke incassokosten van SB&A, te berekenen over het te incasseren bedrag, worden met een minimum van € 500,00 vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom.

Artikel 5. Ontbinding
1. Als een partij in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de inleenovereenkomst te voldoen, is de andere partij -naast hetgeen in de inleenovereenkomst is bepaald- gerechtigd de inleenovereen-komst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de in gebreke gestelde partij schriftelijk op de hoogte is gesteld van de ingebrekestelling en hem een redelijke termijn is geboden om de ernstige tekortkoming te zuiveren.
2. Voorts is de ene partij gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de inleenovereenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden als:
a. de andere partij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
b. de andere partij zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
c. de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd;
d. de andere partij zijn huidige onderneming staakt;
e. buiten toedoen van de ene partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de inleenovereenkomst na te kunnen komen.
3. Als de inlener op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de inleenovereenkomst had ontvangen, kan hij de inleenovereenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens SB&A nog niet is uitgevoerd.
4. Bedragen die SB&A vóór de ontbinding aan de inlener heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de inleenovereenkomst heeft gepresteerd, blijven onvermin-derd door inlener aan haar verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
5. Als de inlener, na ter zake in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de inleenovereenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is SB&A gerechtigd haar verplichtingen jegens de inlener op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de inlener gehouden te zijn. Hiertoe is SB&A eveneens gerechtigd in de onder lid 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
1. Behoudens bepalingen van dwingend recht, alsmede met inachtneming van de algemene normen van redelijkheid en billijkheid, is SB&A niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect, ontstaan aan de werknemer of aan zaken dan wel personen bij of van de inlener of een derde, welke schade is ontstaan als een gevolg van:
a. de terbeschikkingstelling van de werknemer door SB&A aan de inlener, ook wanneer mocht blijken dat die werknemer niet blijkt te voldoen aan de door de inlener aan hem gestelde vereisten
b. eenzijdige opzegging van de uitzendovereenkomst door de werknemer
c. toedoen of nalaten van de werknemer, de inlener zelf of een derde, waaronder begrepen het aangaan van verbintenissen door de werknemer.
2. Eventuele aansprakelijkheid van SB&A voor enige directe schade is in ieder geval, per gebeurtenis, beperkt tot 50% van het betreffende gefactureerde dan wel te factureren bedrag. Voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is SB&A nimmer aansprakelijk.
3. De inlener is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaal dekkende aansprakelijk-heidsverzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel.
4. In ieder geval dient de inlener SB&A te vrijwaren tegen eventuele vorderingen van de werknemer of derden, tot vergoeding van schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel geleden door die werknemer of derden.
5. De in leden 1 en 2 van dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen, als er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van SB&A en/of diens leidinggevend personeel.
6. SB&A heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, eventuele schade van de inlener ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens gerekend het recht van SB&A maatregelen te treffen die eventuele schade kan voorkomen dan wel beperken.

Artikel 7. Overmacht
1. In geval van overmacht van SB&A zullen haar verplichtingen uit hoofde van de inleenovereen-komst worden opgeschort, zolang de overmachtstoestand voortduurt. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van SB&A onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de inleenovereenkomst blijvend of tijdelijk verhindert en welke noch krachtens wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor haar risico behoort te komen.
2. Zodra zich bij SB&A een overmachtstoestand voordoet als in lid 1 van dit artikel bedoeld, zal zij daarvan mededeling doen aan de inlener.
3. Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht tevens verstaan: werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en/of enig daaraan gelijk te stellen toestand, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatie-lijnen, brand, ontploffing en andere calamiteiten, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, alsmede omvangrijke ziekte van epidemiologische aard van personeel.
4. Zolang de overmachtstoestand voortduurt zullen de verplichtingen van SB&A zijn opgeschort. Deze opschorting zal echter niet gelden voor verplichtingen waarop de overmacht geen betrekking heeft en reeds voor het intreden van de overmachtstoestand zijn ontstaan.
5. Als de overmachtstoestand drie maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmachts-toestand langer dan drie maanden zal duren, is ieder der partijen gerechtigd de inleenovereen-komst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. De inlener is ook na zodanige beëindiging van de inleenovereenkomst gehouden de door hem aan SB&A verschuldig-de vergoedingen, welke betrekking hebben op de periode vóór de overmachtstoestand, aan SB&A te betalen.
6. SB&A is tijdens de overmachtstoestand niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van of bij de inlener, noch is zij daartoe gehouden na beëindiging van de inleenovereenkomst als in lid 5 van dit artikel bedoeld.

Hoofdstuk 2. VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN WERKNEMERS
Artikel 8. Geschillen
1. Op de inleenovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
2. Ten aanzien van geschillen tussen partijen die verband houden met de inleenovereenkomst is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd.
3. Indien er een geschil is zullen partijen hier eerst samen trachten uit te komen. Indien dit niet lukt zullen partijen trachten via mediation hun geschil op te lossen. Als dit ook niet lukt en voor zover de berechting van dergelijke geschillen behoort tot de competentie van de rechtbank, zullen deze uitsluitend worden berecht door de rechtbank binnen het arrondissement waarbinnen SB&A is gevestigd.

Artikel 9. Het inlenen van werknemers
1. De uitzendovereenkomst wordt aangegaan tussen de werknemer en SB&A. Op de uitzendover-eenkomst is de NBBU-CAO voor uitzendkrachten van toepassing. Tussen de inlener en de werknemer bestaat er geen arbeidsovereenkomst.
2. Bij het ter beschikking stellen van de werknemer door SB&A aan de inlener, werkt de werknemer feitelijk onder leiding en toezicht van de inlener. De inlener neemt daarbij dezelfde zorgvuldigheid in acht als tegenover zijn eigen werknemers. SB&A heeft als formele werkgever geen zicht op de werkplek en de te verrichten werkzaamheden.
3. De werkzaamheden worden uitgevoerd zoals overeengekomen in de inleenovereenkomst. Als de inlener hiervan af wenst te wijken gedurende de inleenovereenkomst, geschiedt dit uitsluitend in overleg met SB&A.

Artikel 10. (Uur)beloning en overige vergoedingen van de werknemer (N.B. Voor werknemers werkzaam in de bouwsector gelden afwijkende voorwaarden)
1. Het loon en de vergoedingen van de werknemer worden vooraf aan de terbeschikkingstelling en zo nodig gedurende de terbeschikkingstelling bepaald en zijn gelijk aan het loon en vergoedingen die worden toegekend aan vergelijkbare werknemers, werkzaam in gelijkwaardige functies, in dienst van de inlener (het zogenoemde loonverhoudingsvoorschrift).
2. Onder het loon en overige vergoedingen vallen de volgende componenten:
a. uitsluitend het geldende periodeloon in de schaal;
b. de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting. Deze kan –zulks ter keuze van SB&A- gecompenseerd worden in tijd en/ of geld;
c. toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag) en ploegendienst;
d. initiële loonstijging;
e. onbelaste kostenvergoedingen: reiskosten, pensionkosten en andere kosten noodzakelijk wegens de uitoefening van de functie;
f. periodieken.
3. De inlener informeert SB&A tijdig over de componenten zoals genoemd in lid 2.

Artikel 11. Inhoud van de inleenovereenkomst en opzegtermijnen
1. In de inleenovereenkomst wordt voor zover mogelijk de duur van de terbeschikkingstelling van de werknemer vermeld. Voor zover mogelijk en wenselijk worden daarin verder de begin- en einddatum van de terbeschikkingstelling, het aantal te werken uren, de opzegtermijn en de arbeidsvoorwaarden van de werknemer vastgelegd.
2. Als het uitzendbeding van toepassing is op de uitzendovereenkomst zal de inlener een opzegtermijn in acht nemen van 5 werkdagen als zij de terbeschikkingstelling tussentijds wensen te beëindigen, indien de terbeschikkingstelling langer duurt dan 4 werkweken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Als het uitzendbeding niet van toepassing is op de uitzendovereenkomst is er sprake van een uitzendovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd. In dit geval zal de inlener een opzegter-mijn in acht nemen van 20 werkdagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4. Als de inlener de terbeschikkingstelling van de werknemer die op basis van een uitzendover-eenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd werkzaam is tussentijds wenst te beëindigen, zal de inlener aan SB&A een terstond opeisbare vergoeding verschuldigd zijn. Deze vergoeding bedraagt 100% van het laatst geldende inlenerstarief voor de betrokken werknemer, vermenigvuldigd met het aantal van de in de inleenovereenkomst overeengekomen uren, gelegen in de periode vanaf het moment van tussentijdse beëindiging tot het moment van afloop van de inleenovereenkomst zoals in eerste instantie overeengekomen.
5. Als de inlener de terbeschikkingstelling wenst te beëindigen terwijl er niets schriftelijk is overeengekomen omtrent de duur van de terbeschikkingstelling en de werknemer op basis van de uitzendovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd werkzaam is, geldt een opzegtermijn van 20 werkdagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
6. Opzeggingen dienen altijd schriftelijk te geschieden.

Artikel 12. Aangaan rechtstreekse arbeidsverhouding door inlener met de werknemer
1. Als de inlener met een hem door SB&A ter beschikking gestelde of te stellen werknemer rechtstreeks een arbeidsovereenkomst, dan wel een andersoortige arbeidsverhouding wil aangaan, stelt hij SB&A daarvan onverwijld schriftelijk in kennis. Partijen treden vervolgens in overleg om de wens van de inlener te bespreken.
2. Onder andersoortige arbeidsverhouding als bedoeld in dit artikel wordt onder meer verstaan:
a. het aanstellen als ambtenaar, b. de overeenkomst van opdracht, c. de aanneming van werk of d. het ter beschikking laten stellen van de werknemer aan de inlener door een derde (bijvoorbeeld een ander bedrijf) voor hetzelfde of ander werk.
3. De inlener gaat niet rechtstreeks een arbeidsovereenkomst met de werknemer aan, als de werknemer de uitzendovereenkomst met SB&A niet rechtsgeldig heeft beëindigd, onverminderd de overige verplichtingen van de inlener als bedoeld in lid 4 van dit artikel.
4. Als de inlener een arbeidsovereenkomst, dan wel een andersoortige arbeidsverhouding met de betrokken werknemer aangaat,
• binnen een periode van 2080 uur na aanvang van de inleenovereenkomst door de werknemer te werken uren, dan wel
• na voordracht van de door SB&A geworven en geselecteerde werknemer, zal hij aan SB&A een terstond opeisbare, niet voor matiging vatbare vergoeding verschuldigd zijn. Deze vergoeding bedraagt 25% van het laatst geldende inlenerstarief of laatst aangeboden tarief voor de betrokken werknemer, vermenigvuldigd met het aantal van de in de inleenovereenkomst overeengekomen uren, gelegen in de periode vanaf de aanvang van de voornoemde arbeidsverhouding tot het eind van de in de vorige volzin genoemde periode van minimaal 2080 te werken uren.
4. Als het loon en de vergoedingen van de werknemer niet kunnen worden vastgesteld volgens het loonverhoudingsvoorschrift, dan worden ze vastgesteld in overleg tussen SB&A, werknemer en inlener vastgesteld. Leidraad hierbij zijn het opleidingsniveau en de ervaring van de werknemer en daarnaast de verantwoordelijkheden en benodigde capaciteiten die invulling van de functie met zich meebrengen.
5. Als de inlener, nadat de werknemer is verschenen op de werkplek, minder dan drie uren gebruik maakt van diens arbeidsaanbod, is de inlener verplicht tot betaling van het inlenerstarief over ten minste drie uren per oproep.

Artikel 13. Selectie van werknemers
1. De werknemer wordt door SB&A gekozen enerzijds aan de hand van de bij SB&A bekende hoedanigheden en kundigheden van de voor uitzending beschikbare werknemers en anderzijds aan de hand van de door de inlener aan SB&A verstrekte inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden.
2. Niet-functierelevante eisen bij het verstrekken van inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden, zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, kunnen niet door de inlener worden gesteld. In ieder geval zullen deze door SB&A niet worden gehonoreerd.
3. De inlener heeft het recht om, als een werknemer niet voldoet aan de door de inlener gestelde eisen, dit binnen 4 uur na de aanvang van de werkzaamheden aan SB&A schriftelijk kenbaar te maken. In dat geval is de inlener gehouden SB&A minimaal te betalen aan de werknemer verschuldigde beloning en vergoedingen, vermeerderd met het werkgeversaandeel in de sociale lasten en premie- heffing en uit de CAO voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 14. Zorgverplichting inlener en vrijwaring jegens SB&A
1. De inlener is ervan op de hoogte dat hij volgens de Arbeidsomstandighedenwet en artikel 7: 658 BW de verplichting heeft om te zorgen voor een veilige werkplek van de werknemer. De inlener verstrekt de werknemer concrete aanwijzingen om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Tevens verstrekt de inlener de werknemer persoonlijke beschermingsmiddelen voor zover noodzakelijk.
2. Tijdig voordat de terbeschikkingstelling een aanvang neemt, verstrekt de inlener aan de werknemer en SB&A de noodzakelijke informatie over de verlangde beroepskwalificatie van de werknemer, alsmede de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E), bevattende de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats.
3. De inlener is tegenover de werknemer en SB&A aansprakelijk voor en dien ten gevolge gehouden tot vergoeding van de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaam-heden lijdt, tenzij de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer, alles met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.
4. Als de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden zodanig letsel heeft bekomen dat daarvan de dood het gevolg is, is de inlener overeenkomstig artikel 6:108 BW jegens de in dat artikel bedoelde personen en jegens SB&A gehouden tot vergoeding van de schade aan de bedoelde personen, tenzij de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer, alles met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.
5. De inlener zal SB&A te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken, jegens SB&A ingesteld wegens het niet nakomen door de inlener van de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichtingen en verleent SB&A de bevoegdheid haar aanspraken ter zake aan de direct belanghebbende(n) te cederen, dan wel mede namens SB&A tegen de inlener geldend te maken.
6. De inlener is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaal dekkende aansprakelijk-heidsverzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoeld in dit artikel.

Artikel 15. Identificatie en persoonsgegevens
1. De inlener stelt bij aanvang van de terbeschikkingstelling van een werknemer diens identiteit vast aan de hand van een origineel identiteitsdocument en neemt een afschrift van dit document op in zijn administratie.
2. De inlener behandelt de hem in het kader van de terbeschikkingstelling ter kennis gekomen persoonlijke gegevens van werknemers alsmede aangeboden werknemers, vertrouwelijk en verwerkt deze in overeenstemming met de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgege-vens en kan deze slechts na overleg met SB&A kenbaar maken aan derden. Schade door misbruik kan worden verhaald op Opdrachtgever.
3. SB&A is niet aansprakelijk voor boetes of claims die de inlener worden opgelegd omdat hij zijn verplichtingen als in de voorgaande leden bedoeld, niet is nagekomen.
4. De inlener (doorlener) die niet zijn eigen personeel uitleent, maar de door hem ingeleende werknemer op zijn beurt weer uitleent aan een ander, de uiteindelijke inlener, is aan SB&A (werkgever) de vergoeding verschuldigd zoals bedoeld in lid 4 van artikel 12, als een rechtstreek-se arbeidsverhouding wordt aangegaan tussen de uiteindelijke inlener en de werknemer binnen een periode van 2080 te werken uren na aanvang van de inleenovereenkomst.

Artikel 16. Auto van de zaak, bedrijfssluiting en meldingsplicht
1. Als de inlener voornemens is de werknemer een auto ter beschikking te stellen, deelt de inlener dit onverwijld mede aan SB&A. Uitsluitend in overleg met SB&A komt de inlener met de werknemer overeen dat de auto privé gereden mag worden, zodat SB&A hiermee rekening kan houden in de loonheffing. In verband met rechtsgeldige inhoudingsplicht en -recht van en door SB&A op het loon van de werknemer van bedragen met betrekking tot onder andere verkeersboe-tes, autoschades, vermissing gereedschap, telefoons en andere bedrijfsmiddelen zal de inlener ondertekende overeenkomsten tussen inlener en werknemer dienaangaande tijdig overleggen aan SB&A welke rechtsgeldige verrekening mogelijk maakt. Als de inlener bovenstaande nalaat is hij gehouden de schade te vergoeden die SB&A lijdt, ook als zij wordt aangeslagen voor naheffing voor de loonheffing, en de bijtelling niet meer bij de werknemer kan worden ingehouden. Het te verrekenen bedrag door inlener mag nooit meer zijn dan de openstaande netto loonwaarde en/of emolumenten van de desbetreffende werknemer.
2. Indien SB&A aan de werknemer, op aanvraag van de inlener, een auto of andere bedrijfsmidde-len ter beschikking moet stellen, zal de inlener de huur- of leaseovereenkomsten overnemen bij het rechtsreeks, of via een ander, in dienst nemen van de werknemer. Doet inlener dit niet, dan zal de inlener SB&A de kosten voor oa. afkoop aan SB&A vergoeden.
3. Als er gedurende de terbeschikkingstelling een bedrijfssluiting of verplichte vrije dag plaatsvindt, informeert de inlener SB&A hieromtrent bij het aangaan van de inleenoverkomst, zodat SB&A hiermee rekening kan houden bij het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden. Als de inlener dit nalaat is hij gedurende de bedrijfssluiting of verplichte vrije dag, aan SB&A verschuldigd het aantal uur zoals overeengekomen in de inleenovereenkomst, vermenigvuldigd met het laatst geldende inlenerstarief.
4. Inlener verplicht zich om aandachtspunten/voorschriften/verboden en aanverwant op de werkvloer, aangaande personeel van SB&A, tijdig schriftelijk te melden aan SB&A. Opdrachtgever zal zorgdragen dat SB&A een kopie ontvangt van alle persoonsgebonden documenten van de werknemer die in bezit zijn van opdrachtgever.

Hoofdstuk 3. VOORWAARDEN VOOR ARBEIDSBEMIDDELING

Artikel 17. Toepasselijkheid algemene bepalingen
1. De in hoofdstuk 1 van deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen zijn overeenkom-stig van toepassing op de relatie tussen arbeidsbemiddeling onderneming en opdrachtgever, uitgezonderd het in artikel 3 leden 1, 2, 3, 4, 5 en 7 bepaalde.
2. Waar in hoofdstuk 1 van deze algemene voorwaarden wordt gesproken over: ”uitzendonderne-ming/SB&A”, ”inlener”, ”uitzendkracht” of ”ter beschikking stellen”, dient, wanneer sprake is van arbeidsbemiddeling, voor deze begrippen respectievelijk gelezen te worden: ”SB&A”, ”opdrachtge-ver”, ”werkzoekende” en ”arbeidsbemiddeling”.

Artikel 18. Honorarium en inhoud van de arbeidsbemiddelingsovereenkomst
1. Het door de opdrachtgever aan SB&A verschuldigde honorarium kan bestaan uit, hetzij een van tevoren vast overeengekomen bedrag, of uit minimaal 25% van het aan de werkzoekende aan te bieden of aangeboden bruto jaarsalaris te vermeerderen met vakantiebijslag
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is het in lid 1 van dit artikel bedoelde honorarium slechts dan verschuldigd indien de arbeidsbemiddeling heeft geleid tot een arbeidsovereenkomst respectievelijk aanstelling tot ambtenaar met een door SB&A geselecteerde werkzoekende.
3. In de arbeidsbemiddeling overeenkomst wordt, voor zover relevant, de duur van arbeidsbemid-deling, de wijze waarop deze door de arbeidsbemiddeling- onderneming wordt uitgevoerd en het daarvoor door de opdrachtgever aan SB&A verschuldigde honorarium opgenomen.
4. Onder het honorarium wordt niet verstaan de plaatsing- en productiekosten van advertenties, de reis- en verblijfkosten van de werkzoekende en de kosten van een psychologische test. Deze en eventuele andere pro memorie posten worden op basis van nacalculatie in rekening gebracht.

Artikel 19. Aangaan arbeidsverhouding door opdrachtgever met de werkzoekende
Als de opdrachtgever gedurende de looptijd van de opdracht tot arbeidsbemiddeling of binnen 12 maanden na beëindiging daarvan zelf rechtstreeks een arbeidsovereenkomst aangaat met dan wel overgaat tot aanstelling van een door SB&A geselecteerde werkzoekende, is hij aan SB&A verschuldigd een terstond opeisbare, niet voor rechterlijke matiging vatbare, boete gelijk aan het met de opdrachtgever overeengekomen honorarium voor de arbeidsbemiddeling dan wel gelijk aan het honorarium dat in rekening zou zijn gebracht als er geen rechtstreekse arbeidsverhouding als hiervoor bedoeld zou zijn aangegaan.

Artikel 20. Selectie van werkzoekende
1. De werkzoekende wordt door de SB&A geselecteerd enerzijds aan de hand van de door opdrachtgever aan SB&A verstrekte wensen omtrent diens hoedanigheden en kundigheden en verstrekte inlichtingen betreffende de aard van de functie en anderzijds aan de hand van de bij SB&A bekende hoedanigheden en kundigheden van de werkzoekende.
2. Niet-functie relevante eisen bij het verstrekken van wensen en inlichtingen betreffende de gewenste kandidaat en de aard van de functie zoals bedoeld in het vorige lid van dit artikel, kunnen niet door de opdrachtgever worden gesteld. In ieder geval zullen deze door SB&A niet worden gehonoreerd.

Hoofdstuk 4. VOORWAARDEN VOOR ADVISERINGSOPDRACHTEN
Artikel 21 Voorwaarden voor adviseringsopdrachten in de breedste zin van het woord
1. De opdrachtgever/cliënt zorgt er voor dat SB&A tijdig beschikt over een volledig overzicht van alle door SB&A in verband met de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en geeft SB&A op eerste verzoek alle inlichtingen die SB&A voor de uitvoering van de overeenkomst benodigd.
2. Door SB&A verstrekte gegevens, gedrukt dan wel anderszins, zijn uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever/cliënt zelf, respectievelijk voor diens interngebruik, en zullen door de opdrachtge-ver/cliënt niet aan derden ter beschikking worden gesteld. De opdrachtgever/cliënt is gehouden om de door SB&A verstrekte gegevens als strikt vertrouwelijk te behandelen en zal met betrekking tot deze gegevens de grootst mogelijke discretie betrachten. De opdrachtgever/cliënt zal deze gegevens niet aan derden bekend maken, noch aan derden ter beschikking stellen en garandeert dat zijn medewerkers in de ruimste zin des woords met betrekking tot deze gegevens strikte vertrouwelijkheid zoals voornoemd zullen betrachten.
3. De opdrachtgever/cliënt zal geen melding maken van SB&A als zijnde de bron van eventuele gegevens c.q. rapportages, tenzij SB&A hiertoe schriftelijk toestemming verleent.
4. Het is de opdrachtgever/cliënt niet toegestaan om informatie aan te vragen voor anderen en zal voorts voor zorg dragen dat door eventuele derden van de tussen opdrachtgever/cliënt en SB&A gesloten overeenkomst tot het verrichten van diensten door recherche en informatie geen gebruik zal worden gemaakt.
5. Opdrachtgever/cliënt erkent met betrekking tot de SB&A verstrekte gegevens in de ruimste zin des woords, waaronder SB&A afkomstige rapportages. Het is opdrachtgever/cliënt verboden om door SB&A verstrekte gegevens c.q. rapportages geheel dan wel gedeeltelijk te vermeerderen, respectievelijk te openbaren.
6. SB&A is te allen tijde gerechtigd om van de opdrachtgever/cliënt betaling vooraf of voldoende zekerheidsstelling te verlangen.
7. Door SB&A zullen kosten, verbonden aan het bewerken van gegevens, respectievelijk verbonden aan de overdracht van gegevens door SB&A aan de opdrachtgever/cliënt, respectieve-lijk verbonden aan het vermelden, groeperen en op informatie dragers plaatsen van gegevens ten behoeve van de opdrachtgever/cliënt aan de opdrachtgever/cliënt door berekenen.
8. SB&A is te allen tijde gerechtigd haar tarieven één maal per jaar te wijzigen. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde prijswijzigingen 1 maand na de bekendmaking daarvan in. De wijziging zal schriftelijk bekend worden gemaakt door SB&A.
9. SB&A verricht haar diensten naar beste weten en geheel te goeder trouw, doch zal niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, schaden en gevolgen, waaronder begrepen schadeaanspraken jegens SB&A van personen of zaken op wie een door SB&A verstrekte rapportage betrekking heeft, voortvloeiende, direct of indirect, uit de door haar verrichte diensten of uit vertraging bij verrichten van diensten.
10. Opdrachtgever bepaalt hoe en op welke wijze het onderzoek wordt verricht en hoe er met de gegevens wordt omgegaan. SB&A maakt geen gebruik van de gegevens. Voorts bepaalt opdrachtgever voor welk doel hij/zij de gegevens wil gebruiken.
11. Opdrachtgever staat ervoor in dat alle vereisten die bij en krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens en bijzondere wetgeving op de verantwoordelijke rusten, worden nageleefd.
12. SB&A is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade welke mogelijkerwijs mocht voortvloeien uit het feit dat opdrachtgever de Wet Bescherming Persoonsgegevens niet of niet correct naleeft.
13. Opdrachtgever zal SB&A vrijwaren voor schade welke mogelijkerwijs mocht voortvloeien uit het feit dat opdrachtgever de Wet Bescherming Persoonsgegevens niet of niet correct naleeft.
14. SB&A kan alle gemaakte kosten welke direct of indirect verband houden met de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever/cliënt in rekening brengen. Betaling dient te geschieden op de wijze zoals op de factuur vermeld. Bij gebreke van betaling binnen 14 dagen na factuur datum is de opdrachtgever/cliënt van rechtswege in verzuim en is SB&A bevoegd een vertragingsrente in rekening te breng en gelijk aan het dan geldende disconto percentage van de Nederlandse Bank. Alle kosten van invorderingsmaatregelen zijn voor rekening van de opdrachtgever/cliënt. Het staat SB&A vrij om aan de opdrachtgever/cliënt wegens gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten een bedrag in rekening te brengen gelijk aan 15% van het openstaand factuur bedrag zonder dat SB&A is gehouden tot enigerlei specificatie.
15. Indien de opdrachtgever/cliënt in verzuim is terzake van enige op hem rustende verplichting of ingeval van faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever/cliënt heeft SB&A het recht de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder rechtelijke tussenkomst, onverminderd haar recht op schadevergoeding
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn onder nummer 08223844.

E-mail:projecten@sbena.nl